Janusz Kapuścik

30 czerwca 2024 r. mija 25 rocznica śmierci profesora Janusza Kapuścika (1932-1999), bibliotekoznawcy, bibliografa, dyrektora Biblioteki Akademii Medycznej w Warszawie i Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Urodził się 20 czerwca 1932 r. w Częstochowie w rodzinie inteligenckiej. W latach 1950-1953 studiował filologię polską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia II stopnia kontynuował na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie bibliotekoznawstwa. Zakończył je w 1955 r. W 1973 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, a w 1985 stopień doktora habilitowanego.

Pracę zawodową rozpoczął w Wojskowym Instytucie Historycznym, w Zakładzie Informacji Naukowej. Przepracował tam18 lat (1955-1973), awansując od asystenta do zastępcy kierownika. W latach 1973-1981 pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie, zreformował sieć bibliotek zakładowych. Zainteresowany bibliografią doprowadził do wydawania Bibliografii publikacji pracowników naukowych Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1981 r. został powołany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisko dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej, będącej biblioteką centralną w sieci bibliotek medycznych. Kierował nią do czerwca 1999 r. Rozbudował sieć terenową, zwiększając liczbę oddziałów Głównej Biblioteki Lekarskiej z 9 do 16, pozyskał dla potrzeb Biblioteki budynek dawnego Szpitala Ujazdowskiego, gdzie po jego adaptacji znalazły miejsce: Dział Zbiorów Specjalnych, magazyn zbiorów dawnych, czytelnia, sala wystawowa, doprowadził do nadania w 1988 r. Głównej Bibliotece Lekarskiej imienia prof. Stanisława Konopki, jej założyciela i pierwszego dyrektora.

Równolegle z pracą zawodową prowadził działalność dydaktyczną i naukową. W latach 1978-1981 wykładał w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Warszawie. Od 1986 r. związał się z Katedrą Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadził tam wykłady, konwersatoria, proseminaria i seminaria magisterskie; wypromował około stu magistrów, był też promotorem dwóch rozpraw doktorskich.

Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji z zakresu bibliografii, bibliotekoznawstwa, edytorstwa naukowego, historii literatury i historii medycyny. Był redaktorem czasopism: „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej” (od 1983), „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” (od 1996), „Medycyna – Dydaktyka – Wychowanie” oraz redaktorem naukowym słownika biograficznego Współcześni uczeni polscy. Współpracował z redakcją Polskiego słownika biograficznego.

Wchodził w skład  wielu rad naukowych i komitetów, m.in. Rady Systemu Naukowej Informacji Medycznej MEDINFORM (1981-1989), Rady Naukowo-Programowej CINTE (1982-1990), Państwowej Rady Bibliotecznej (1983-1989), Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji (1989-1991), Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (1987-1992), Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Rady Naukowej Ośrodka Przetwarzania Informacji Komitetu Badań Naukowych (przewodniczący od 1983), Towarzystwa Przyjaciół Książki, Kapituły Orderu Białego Kruka. Był członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Zmarł nagle 30 czerwca 1999 r. Pochowany został na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

J.J.

Zob. też:

Tedeusiewicz Hanna: Kapuścik Janusz  W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, Warszawa : Wydaw. SBP, 2000, s. 74-75

Dusińska Halina: Janusz Kapuścik (1932-1999) – dyrektor warszawskich bibliotek medycznych. W: Bibliotekarze bibliotek specjalnych, Warszawa : Wydaw. SBP, 2007, s. 50-57 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 10)